Regulamin Sklepu

Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.indigo-slask.pl   25.05.2018r.

 

 

I  DEFINICJE

 

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.indigo-slask.pl;

 

 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.indigo-slask.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Euphoria Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

 

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 25 grudnia 2015r. na podstawie art.52 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konkumenta.

 

 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

 

 

10. Sklep stacjonarny – sklep Sprzedawcy mieszczący się przy Ul. Sienkiewicza 19, w Tychach.

 

 

11. Sprzedawca – Euphoria Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek;

 

 

12. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,

 

 

13. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

 

 

 

14. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia;

 

 

 

15. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;

 

 

II  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.indigo-slask.pl;

 

 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

 

3. Sklep internetowy działający pod www.indigo-slask.pl, prowadzony jest przez firmę:
Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek
Ul. Sienkiewicza 19, Tychy, 43-100, Polska
NIP: 6351771393, REGON: 240958415

 

 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

 

 

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu;

 

 

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;

 

 

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://indigo-slask.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;

 

 

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;

 

 

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy;

 

 

10. Promocje nie łączą się ze sobą, przy jednym zamówieniu Kliento może użyć tylko jednego kodu rabatowego.

 

 

III  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w sklepie internetowym jako gość (bez zakładania konta) lub zarejestrowany użytkownik (zakładając konto);

 

 

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;

 

 

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;

 

 

4. Firma Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c) dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa

 

 

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody pracownika firmy Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek;

 

 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

 

 

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz po uprzednim uzgodnieniu na piśmie do celów komercyjnych;
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

 

 

IV  PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.indigo-slask.pl, dokonać wyboru towarów dostępnych na stronie sklepu internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

 

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;

 

 

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

 

 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostaw;

 

 

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

 

 

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firma Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

 

 

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e – mail potwierdzenie przyjęcie zamówienie, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

 

 

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;

 

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;

 

10. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 

11. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę;

 

12. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie;

 

 

17. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia;

 

V  PŁATNOŚCI

 

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT), które znajdują się na karcie danego produktu;

 

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu;

 

3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy;

 

4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a) płatność za pobraniem;
b) płatność internetowa za pomocą systemu płatności PAYU
c) płatność internetowa za pomocą systemu płatności Przelewy 24

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów;

6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania;

 

7. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej;

 

VI  DOSTAWA

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

 

2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia;
Możliwe formy dostawy to:

a)Odbiór osobisty 0zł
b)Wysyłka 15zł
Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia;

 

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości zamówienia brutto oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia;

 

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący;

 

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu;

 

6. Termin realizacji dostawy (Polska): – dostawa realizowana jest za pośrednictwem  firmy kurierskiej Pocztex oraz Poczty Polskiej. Czas dostawy maksymalnie 1- 2 dni robocze na terenie Polski;

 

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 24h, liczone od momentu złożenia zamówienia (za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej;

 

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://indigo-slask.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) https://indigo-slask.pl/regulamin. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu;

 

VII  UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie produktów.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

 

Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek – sklep internetowy www.indigo-slask.pl
Ul. Sienkiewicza 19,
Tychy, 43-100,
Polska

REGON: 240958415
NIP: 6351771393
marcelina.euphoria@gmail.com
(+48) 537363417

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo przesłać dokument oświadczający odstąpienie od umowy  drogą elektroniczną poprzez e-mail.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów.

Proszę odesłać lub przekazać nam produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkty przed upływem terminu 14 dni.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości produktów wynikające z ich korzystania.

 

VIII WYMIANA

W sklepie https://indigo-slask.pl wymiana towaru polega na zwrocie (odstąpienie od umowy) wybranych artykułów, następnie złożeniu i opłaceniu nowego niezależnego zamówienia. Pamiętaj o tym , że zwrotu pieniędzy dokonujemy do 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji.

 

IX REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIDCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

1.Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ul. Sienkiewicza 19, Tychy, 43-100, mailowo pod adres marcelina.euphoria@gmail.com .

 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

5. Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X  REKLAMACJE TOWARÓW

 

1. Produkty oferowane w sklepie są nowe. Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

2. Firma Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

3. Każdy produkt kupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

 

4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek, Ul. Sienkiewicza 19, Tychy, 43-100.

 

5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

 

6. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

 

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 

8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

 

9. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

a)    Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
(I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
(II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej ;
(III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów.
Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
b)    Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
c)     Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.
d)    Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR:
ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

 

e)    Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: marcelina.euphoria@gmail.com

 

XI Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych:

 

1.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

2. W przypadku zgody w odrębnym oświadczeniu  Klient może otrzymywać informacje handlowych od indigo-slask.pl w newsletterze e-mail  przez Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek z siedzibą w Ul. Sienkiewicza 19, Tychy, 43-100,  zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

3. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:

 

a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;

 

b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi

 

logistyczne);
c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu nawiązania współpracy oraz realizacji zamówień.

XII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym www.indigo-slask.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 

1)
Administratorem danych jest
Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek
z siedzibą w Tychach,
Ul. Sienkiewicza 19,
(+48) 537363417,
marcelina.euphoria@gmail.com

 

2)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez
Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek
w celu odpowiedzi na
otrzymane zapytanie oraz jeśli dotyczyło tego pytanie – również w celu marketingu towarów i usług
Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek
, w tym przekazywania informacji handlowych

 

3)
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

4)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne bo dzięki temu możemy
współpracować

 

5)
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek
jest udzielenie odpowiedzi na pytanie przekazane przez klientów, potencjalnych klientów lub wszystkie inne osoby występujące z
zapytaniem do dowolnego działu naszej firmy – również marketing bezpośredni produktów lub usług własnych
Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek
(np. informacje i wsparcie klienta, informacje o usługach i promocjach, nowe
możliwości zakupu). Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) lub urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefon, tablet)

 

6)
Odbiorcą danych osobowych jest
Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek
z siedzibą w Tychach,
Ul. Sienkiewicza 19,
(+48) 537363417,
marcelina.euphoria@gmail.com
, podmioty prawnie upoważnione do dostępu do danych

 

7)
Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:

 

a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją
naszego uzasadnionego interesu;
b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom,
podmiotom świadczącym usługi logistyczne);
c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom

 

8)
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

 

9)
Decyzje dotyczące odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz w celu marketingu towarów i usług nie będą podejmowane w
oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowani
0

Your Cart